Gebruiksvoorwaarden van het platform

Gebruiksvoorwaarden van het platform

Voorwoord

Het bedrijf NEWPIX & CO, met een kapitaal van 10 000 euro, met hoofdzetel gevestigd te 116 rue Jules Guesde - 92300 Levallois-Perret (Frankrijk), geregistreerd in het Register voor Handel en Ondernemingen van Paris onder het nummer 839 608 080; met intracommunautair BTW-nummer FR32 839 608 080 (hierna genoemd "NEWPIX & CO") redigeert een website beschikbaar op het volgende adres: http://www.pixmania.com (hierna Pixmania.com of de "Site").

De Site is een platform dat als bedoeling heeft partijen met elkaar in contact te brengen ("Pixmania.com"), waarbij professionele verkopers hun eigen producten rechtstreeks kunnen voorstellen en verkopen aan internetgebruikers.

Alle producten die verkocht worden op het platform zijn in principe bestemd voor een cliënteel van fysieke personen die handelen op persoonlijke titel, met uitsluiting van alle professionele activiteiten.

Binnen deze context handelt Pixmania.com in de hoedanigheid van technische tussenpartij die het platform ter beschikking stelt aan de professionele verkopers en aan de gebruikers, en komt zelf niet tussen in de verkoopcontracten die rechtstreeks tussen kopers en verkopers afgesloten worden.

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden") bepalen de gebruiksvoorwaarden voor de gebruikers van het platform. De gebruiksvoorwaarden definiëren eveneens de bepalingen wat betreft de tussenkomst door Pixmania.com in de hoedanigheid van technische tussenpartij.

De exploitant zou kunnen beslissen om de universums, presentaties en inrichting van boetieks die bestaan op zijn marktplaats aan te passen, en de algemene gebruiksvoorwaarden zouden aangepast worden aan deze veranderingen.

U verbindt zich ertoe deze algemene voorwaarden te respecteren en de versie die van kracht is op de dag van uw bestelling na te kijken. U dient steeds de versie te aanvaarden die van kracht is op het moment van de bestelling van een product bij de professionele handelaar, aanwezig op de Marktplaats.

Definities

Wanneer ze gebruikt worden in deze Gebruiksvoorwaarden hebben de termen hieronder, in het enkelvoud of het meervoud, de volgende betekenis:

-"Koper": betekent elke fysieke persoon die de Site gebruikt, die Producten bestelt van de Verkopers, via het Platform;

-"Platform": betekent het elektronische platform dat de Kopers en Verkopers met elkaar in relatie brengt en dat beschikbaar is op de Site;

-"Producten": betekent de Producten die door de Verkopers op het Platform te koop aangeboden worden;

-"Verkoper": betekent de rechtspersoon die zijn Producten te koop aanbiedt op het Platform.

Artikel 1 - Afsluiten van het verkoopcontract tussen de Koper en de Verkoper

1.1 In het kader van het Platform zet Pixmania.com een dienst ter beschikking waarbij de Koper in contact gebracht wordt met de Verkopers, die hun Producten op de markt brengen.

Het zijn enkel de Verkopers die, op hun eigen verantwoordelijkheid, bepalen welke de kenmerken zijn van de Productaanbiedingen die te koop staan op het Platform, de prijzen, alsook de verkoopsvoorwaarden, en dit zonder tussenkomst van Pixmania.com.
Met dien verstande dat voor de organisatie van speciale promotionele aanbiedingen, Pixmania.com uit eigen beweging kan afzien van (een deel van) haar commissie, om meer beweging te creëren op de marktplaats.

De Koper plaats zijn bestelling van Producten dus rechtstreeks bij de Verkopers. Deze bestellingen en de uitvoeringsbepalingen ervan worden enkel bepaald door de algemene verkoopsvoorwaarden die gedefinieerd zijn door de Verkopers en die beschikbaar zijn op het moment van de bestelling.

Pixmania.com maakt geen deel uit van het verkoopcontract dat aldus rechtstreeks en exclusief afgesloten wordt tussen de Verkoper in kwestie en de Koper en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van dit contract.
Bijgevolg zijn het enkel de algemene verkoopsvoorwaarden van elke handelaar die exclusief het kader van de aankoop bepalen. Deze zijn beschikbaar op het moment van de bevestiging van de bestelling.

1.2 De Koper is er zich van bewust dat: - voor de bestellingen geplaatst bij een partnerhandelaar die buiten de Europese Unie gevestigd is, de Koper op de hoogte is dat de afgebeelde prijs niet noodzakelijkerwijs rekening houdt met de verschillende toepasselijke en te betalen belastingen bij de douane. Voor uw bestelling geplaatst bij een partnerhandelaar die binnen de Europese Unie gevestigd is, is de afgebeelde prijs inclusief BTW. Hier kan evenwel nog een vergoeding voor intellectuele eigendomsrechten bijkomen.

- zodra de bestelling bevestigd wordt de Koper de prijs van de bestelde Producten dient te betalen aan de Verkoper in kwestie. Uit hoofde van een inningsmandaat waartoe de Verkoper toestemming heeft verleed, bevestigt Pixmania.com uit naam en voor rekening van de Verkoper in kwestie de betaling uitgevoerd door de Koper;

- na de effectieve inning van de prijs van de Producten een bevestiging van de bestelling en van de betaling naar de Koper wordt gestuurd. Deze bevestiging wordt voorbereid uit naam en voor rekening van de Verkoper, die het overzicht van de te verwerken bestelling ontvangt;

- de Verkoper, op eigen verantwoordelijkheid, de bestelde en betaalde Producten levert of laat leveren, binnen de termijnen die aangeduid waren op het moment van de bevestiging van de bestelling.

1.3 Afhankelijk van de hoofdzetel van de Verkoper (binnen of buiten de Europese Unie), is de Koper er zich van bewust dat de afgebeelde prijs niet noodzakelijkerwijs rekening houdt met de verschillende belastingen die toepasselijk zijn en die betaald dienen te worden aan de douane bij aankomst van het Product in het land van eindbestemming.
De Koper kan er dus toe gebracht worden douaneheffing en/of BTW te betalen, bovenop de betaalde prijs voor zijn Product, in zijn hoedanigheid van uiteindelijke Koper.

1.4 In overeenstemming met ons engagement om beveiligde betalingen te voorzien, worden verschillende betaalmethodes ter beschikking gesteld.

Deze verschillende aangeboden betaalmethodes worden beschreven op de volgende pagina: https://www.pixmania.be/nl/edito/onze-betaalwijzen/57e408b222bc2332588f614e

Met hetzelfde doel voor ogen wat betreft beveiliging wordt de betrouwbaarheid van de bankgegevens die door de Koper worden ingegeven tijdens een bestelling bij een Verkoper gecontroleerd.

Deze maatregel wordt genomen in het kader van de wens van Pixmania.com om te strijden tegen fraude wat betreft betaalmethodes en zo het geheel van internetgebruikers op de Site te beschermen.
Pixmania.com is voornemens de Koper, wanneer hij de Producten die besteld zijn bij de Verkopers op het Platform betaalt, van deze bescherming te laten genieten.

Bijgevolg kan een fraudepreventiedienst de Koper in bepaalde gevallen bijkomende informatie vragen (zoals een kopie van een identiteitsbewijs, een bewijs van domicilie etc.) om de bestelling te bevestigen en aldus de bestelde Producten te verzenden.
Om te verzekeren dat de bestelde Producten binnen de termijnen overeengekomen met de Verkoper in kwestie worden verstuurd, is het aan te bevelen dat de Koper het telefoonnummer aangeeft waarop hij gemakkelijk bereikbaar is, en om de ingegeven informatie te bevestigen of de bijkomende documenten die eventueel gevraagd worden zo snel mogelijk door te geven.

Indien de Koper dergelijke informatie liever niet wenst mee te delen, wordt het aanbevolen de prijs van de Producten die besteld zijn bij de Verkoper op het Platform via een andere betaalmethode te betalen dan via een bankkaart of kredietkaart.

1.5 De computerbestanden, documenten en uitwisselingen die, onder de gepaste veiligheidsvoorwaarden, bewaard worden in de informaticasystemen van Pixmania.com, worden beschouwd als bewijs van de communicatie die heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 - Beschikbaarheid van de Producten

De Producten die door de Verkopers aangeboden worden op het Platform zijn beschikbaar.

De Verkopers verbinden zich ertoe in principe enkel materiële goederen, nieuw of tweedehands, te koop aan te bieden op het Platform die zij fysiek op voorraad hebben en waarvan ze de beschikbaarheid en verzending kunnen verzekeren indien deze besteld worden door een Koper.

Echter, in de veronderstelling dat in de tijdsperiode tussen de bevestiging van de betaling uitgevoerd door de Koper en de verzending van het overzicht van de bestelling naar de Verkoper via het Platform, het bestelde Product toch niet meer beschikbaar zou zijn bij de Verkoper in kwestie, zal de Koper onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en zal het totale betaalde bedrag terugbetaald worden.

Artikel 3 - Retour, terugbetaling, retractie, garanties

Op het moment van levering op het aangegeven adres, wordt u verzocht heel precies de overeenstemming van het Product met de bestelling te (laten) controleren, en indien er een discrepantie zou bestaan, dit zo snel mogelijk te melden door een voorbehoud te maken.
Alle aanvragen voor retour, terugbetaling, uitoefening van recht op retractie van 14 dagen of uitoefening van een garantie dienen door de Koper rechtstreeks bij de Verkoper gedaan te worden, volgens de bepalingen die door de Verkoper in de algemene verkoopsvoorwaarden beschreven zijn.
Pixmania.com kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor of zorgen voor een verzoek met betrekking tot een Product, gesteld door een Koper.

Artikel 4 - Verantwoordelijkheden

4.1 Verantwoordelijkheden van de Verkoper
De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor de informatie met betrekking tot zijn Producten in aanbieding online, via het Platform, voor de uitvoering van het verkoopcontract afgesloten met de Koper en voor de conformiteit van zijn activiteit met de toepasselijke regelgeving. De Verkoper kan als enige verzekeren aan de Koper:

- dat de Producten in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving in het land van de levering (standaarden, toelatingen etc.);
- dat de precontractuele informatie geleverd op het Platform aan de Koper conform is;
- dat de Producten die te koop aangeboden worden op het Platform beschikbaar zijn (d.w.z. dat de Verkoper de Producten op voorraad heeft ter verzending in het geval dat een Koper deze zou bestellen);
- dat het aanbod van de Producten die te koop voorgesteld worden op het Platform en de uitvoeringsbepalingen ervan (prijs, algemene verkoopsvoorwaarden, levering, recht tot retractie etc.) conform zijn;
- dat de dienst na verkoop conform is (wettelijke en contractuele garantie);
- dat hij bevoegd is de Producten te verkopen, dat de Producten verkocht mogen worden en dat de Producten niet met rechten van derden bezwaard zijn;
- dat de Verkoper de houder is van het geheel aan intellectuele eigendomsrechten voor de items die opgeslagen zijn op het Platform en dat de Verkoper over alle nodige toestemmingen beschikt voor hun verspreiding.

4.2 Verantwoordelijkheid van Pixmania.com
Pixmania.com verbindt zich ertoe de Koper te verzekeren van de prestaties die het onderwerp vormen van deze Gebruiksvoorwaarden, d.w.z. de technische tussenpartij tussen de Koper en Verkoper.

Pixmania.com, in de hoedanigheid van host van de informatie die door de Verkopers online wordt gezet op het Platform, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eventuele illegale karakter van de informatie, indien zij hier niet op voorhand en uitdrukkelijk van op de hoogte werd gesteld.

4.3 Verantwoordelijkheid van de Koper
Door de diensten aangeboden door Pixmania.com te gebruiken bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw account, uw wachtwoord en de toegang tot uw account.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die uitgevoerd worden vanaf uw account.
U verbindt zich ertoe Pixmania.com op de hoogte te brengen indien u vermoedt dat uw account en wachtwoord gebruikt worden door een niet-geautoriseerde derde.

U bent overigens eveneens verantwoordelijk voor de echtheid van de geleverde informatie en u dient Pixmania.com onverwijld op de hoogte te brengen van veranderingen van deze gegevens.

U verbindt zich ertoe de diensten aangeboden door Pixmania.com in overeenstemming met alle toepasselijke wetten te gebruiken, zonder frauduleuze doeleinden en zonder doeleinden die betrokken zijn in een misdaad of illegale activiteit.

Pixmania.com houdt zich het recht voor de toegang te weigeren, een account af te sluiten of content te verwijderen in het geval dat een Koper de toepasselijke wetgeving en/of deze algemene gebruiksvoorwaarden zou schenden.

Artikel 5 - Evaluatie van de Verkoper door de Kopers

De Koper is er zich van bewust dat Pixmania.com een evaluatiesysteem ter beschikking stelt waarmee de Koper de Verkopers kan evalueren, zodat het vertrouwen van alle Kopers in het kopen van Producten via het Platform kan groeien.

Bijgevolg heeft elke Koper die een Product heeft verkregen van een Verkoper het recht om op het Platform een opmerking te publiceren over de prestatie van deze Verkoper en om de prestatie te evalueren op basis van drie criteria –de algemene tevredenheid (positief, neutraal, negatief), de verzendtijd en het bedrag van de transportkosten.

De Koper verbindt zich ertoe de prestaties van de Verkopers op objectieve wijze te evalueren en erkent ervan bewust te zijn zich bloot te stellen aan vervolgingen, in het bijzonder in het geval van lasterlijke, smadende en/of oneerlijke opmerkingen over de Verkoper, of nog in het geval van illegale, obscene, onterende of bedreigende content of content die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten of belastend is voor derden.

De inhoud van de uitspraken dient eveneens vrij te zijn van computervirussen, propaganda, politieke uitspraken, commerciële verzoeken, e-mailkettingen of andere vormen van "spam".

Artikel 6 - Conflict tussen een Verkoper en een Koper

6.1 Vermits Pixmania.com geen deel uitmaakt van het verkoopcontract dat afgesloten wordt op het Platform tussen de Verkopers en Kopers, dient de Koper, in geval van geschillen wat betreft het verkoopcontract, zich rechtstreeks te wenden tot de Verkoper om het geschil op te lossen.

6.2 Echter, Pixmania.com laat de Koper genieten van een specifieke garantie (hierna "Garantie Gecertificeerde Handelaar") dat bewerkstelligd wordt door Pixmania.com en dat toegepast wordt, onverminderd de toepasselijke wettelijke garanties en de garanties die de Verkoper dient te bieden.

Artikel L. 211-4 van de Consumentenwet: "De Verkoper is verplicht goederen af te leveren die met de koopovereenkomst in overeenstemming zijn en is aansprakelijk voor de niet-conformiteiten bij de levering. De Verkoper is eveneens aansprakelijk voor de niet-conformiteiten die het gevolg zijn van de verpakking of van de montage- of installatie-instructies indien deze hem ten laste waren gebracht door het contract of indien deze onder zijn verantwoordelijkheid opgesteld werden."

Artikel L. 211-5 van de Consumentenwet: "Om met het contract in overeenstemming te zijn, dienen de goederen:
1° Geschikt te zijn voor het gebruik dat gewoonlijk verwacht wordt van gelijkaardige goederen en, voor zover van toepassing:
- overeen te stemmen met de beschrijving die door de Verkoper gegeven werd en te beschikken over de kwaliteiten die de Verkoper heeft voorgesteld aan de Koper als sample of als model;
- over de kwaliteiten te beschikken die een Koper rechtmatig kan verwachten gelet op de publieke uitspraken van de Verkoper, van de producent of van zijn vertegenwoordiger, in het bijzonder in de reclame of labeling;
2° Of over de kenmerken te beschikken die in onderlinge overeenstemming gedefinieerd zijn door de partijen of geschikt te zijn voor elk gebruik dat specifiek voor ogen gehouden wordt door de Koper, waarvan de Verkoper in kennis werd gesteld en dat de Verkoper eveneens heeft aanvaardt."


Artikel L. 211-12 van de Consumentenwet: "De vordering als gevolg van de niet-conformiteit kan worden ingesteld binnen twee jaar na de aflevering van de goederen."

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De Verkoper is gebonden aan de garantie uit hoofde van de verborgen gebreken van het verkochte goed waardoor het goed niet geschikt is voor het bestemde gebruik, of die dat gebruik zodanig verminderen dat de Koper het goed niet verworven zou hebben of er slechts een verminderde prijs zou voor gegeven hebben indien hij ervan op de hoogte was geweest."

Artikel 1648 alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek: "De vordering ten gevolge van de onaanvaardbare tekortkomingen dient door de afnemer binnen een termijn van twee jaar na de ontdekking van de tekortkoming te worden ingediend."

6.3 De Garantie Gecertificeerde Handelaar Pixmania.com garandeert de Koper dat het geheel aan handelaars die gevestigd zijn in de Europese Unie die aanwezig zijn op de website rechtspersonen zijn die rechtmatig geregistreerd zijn, geldig ingeschreven zijn in het Register voor Handel en Ondernemingen en over een intracommunautair BTW-nummer beschikken.

Bovendien zijn het enkel gekwalificeerde professionals die ethische en ernstige engagementen hebben genomen in hun betrekkingen met de gebruikers, en die een kwaliteitsvolle dienst na verkoop garanderen, die toelating hebben om hun Producten aan te bieden op het Platform.

Onder de Garantie Gecertificeerde handelaar valt ook de verplichting voor Pixmania.com om de bemiddelende rol op te nemen in het geval er een geschil zou ontstaan uit de contractuele relatie tussen de Koper en de Verkoper.

De Garantie Gecertificeerde Handelaar is gratis en wordt toegepast in het kader van een bestelling van een Product bij om het even welke Verkoper op het Platform, onder de volgende, cumulatieve voorwaarden:

(i) wanneer de Koper:

- aan de Verkoper de prijs van het bestelde Product heeft betaald, maar het Product in kwestie niet binnen de termijn vooropgesteld door de Verkoper ontvangen heeft;

- of zijn bestelling wenst te annuleren voor de levering van het bestelde Product;

- of wenst te herroepen na ontvangst van het bestelde Product;

- of een besteld Product ontvangen heeft dat niet in overeenstemming blijkt te zijn met de beschrijving gegeven door de Verkoper op het Platform;

en

(ii) wanneer de Koper al sinds meer dan zeven (7) dagen zonder succes de Verkoper gecontacteerd heeft om de Verkoper op de hoogte te stellen van de betwisting en om de wettelijke waarborgen of de contractuele waarborgen die eventueel door de Verkoper voorzien zijn in het werk te laten stellen door de Verkoper.

Indien deze voorwaarden vervuld zijn verbindt Pixmania.com zich ertoe om de Verkoper zo snel mogelijk te contacteren om deze op de hoogte te stellen van het probleem van de Koper.

Pixmania.com verbindt zich ertoe alle middelen die zij ter beschikking heeft te gebruiken om het geschil tussen de Koper en Verkoper op minnelijke wijze op te lossen.

Er dient echter verduidelijkt te worden dat de verplichting die berust op Pixmania.com enkel een inspanningsverplichting is en geen resultaatsverplichting: Pixmania.com kan bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval dat de poging tot bemiddeling tussen de Koper en Verkoper mislukt.

Dit gezegd zijnde, krachtens de Garantie Gecertificeerde Handelaar en indien volgens Pixmania.com de voorwaarden vervuld lijken te zijn, kan Pixmania.com beslissen om tot een onmiddellijke terugbetaling aan de Koper over te gaan, een bekwaamheid die de Verkoper haar toewijst krachtens de Garantie Gecertificeerde Handelaar en die de Verkoper op zich neemt in het kader van zijn transacties.

Onder verwijzing naar artikel L. 221-5 van de Consumentenwet wordt - in de context van de Garantie Gecertificeerde Handelaar - beschouwd als niet-conform, een product dat niet geschikt is voor het gebruik dat normaal verwacht wordt van gelijkaardige goederen en, voor zover van toepassing, dat niet overeenkomt met de beschrijving voorzien door de Verkoper of dat de kwaliteiten die de Koper mag verwachten niet heeft.

De Garantie Gecertificeerde Handelaar is niet van toepassing in het geval dat de Koper eenvoudigweg niet tevreden is van het Product dat nochtans in overeenstemming is met het gemaakte aanbod van de Verkoper op het Platform.

Artikel 7 - Persoonsgegevens

7.1 Persoonsgegevens van de Koper
7.1.1 De informatie en persoonsgegevens die de Koper meedeelt op het Platform zijn noodzakelijk voor het gebruik van het Platform.

In dit kader verbindt de Koper zich ertoe om aan Pixmania.com oprechte en werkelijke informatie over zichzelf op te geven. De Koper geeft Pixmania.com de toestemming om informatie te verzamelen, te verwerken en te gebruiken.

In overeenstemming met de wet "Informatietechnologie en Vrijheid" van 6 januari 1978, heeft de Franse nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheden (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) een verklaring afgelegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden door Pixmania.com over de Koper.

De Koper heeft een recht van toegang, rectificatie en verwijdering van de verzamelde persoonsgegevens die hem betreffen. Hij kan dit recht op elk moment afdwingen door een aanvraag per post te versturen naar: NEWPIX & CO 116 rue Jules Guesde - 92300 Levallois-Perret (Frankrijk).

7.1.2 Indien de Koper dit uitdrukkelijk aanvaard heeft, dan mogen Pixmania.com en haar commerciële partners informatie in het kader van precieze en ad hoc promotionele acties via e-mail naar de Koper versturen.

Bovendien wensen wij u te melden dat nadat u een bestelling heeft geplaatst op onze Site, het mogelijk is dat u nieuwsbrieven ontvangt van Pixmania.com waarin producten worden voorgesteld die gelijkaardig zijn aan die producten die u besteld heeft.

De Koper kan op elk moment aanvragen om deze e-mails niet langer te ontvangen, door te klikken op de daartoe voorziene link onderaan de pagina van elke e-mail die naar hem verzonden wordt.

7.1.3 Pixmania.com meldt bovendien ook aan de Koper dat cookies bepaalde informatie bewaren die opgeslagen zijn in het geheugen van de harde schijf. Deze informatie gebruikt Pixmania.com om gebruikersstatistieken voor het Platform te genereren om de Koper artikels aan te bieden die aansluiten op elementen die de Koper reeds aangeduid heeft tijdens vorige bezoeken aan het Platform. Een waarschuwing vraagt de Koper op voorhand of hij deze cookies wenst te aanvaarden.

Deze cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie over de Koper.

7.2 Mededeling van persoonsgegevens van de Koper aan de Verkopers
Pixmania.com verzamelt persoonsgegevens over de Koper in het kader van zijn gebruik van het Platform. De Koper erkent en aanvaardt dat bepaalde persoonsgegevens door Pixmania.com aan de Verkoper meegedeeld worden, met als enige bedoeling de Verkoper in staat te stellen de verkoopcontracten die afgesloten zijn met de Koper op het Platform uit te voeren en de bestelde Producten te leveren.

Artikel 8 - Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Pixmania.com kan op elk moment haar Gebruiksvoorwaarden wijzigen. De bindende versie is de versie die van kracht is op de dag van de bestelling.

Artikel 9 - Toepasselijke wetgeving - Bevoegd recht - Geschillen

Deze Gebruiksvoorwaarden van het Platform zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Bij geschillen over de interpretatie, uitvoering of geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden van het Platform, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten.

Bij een geschil wordt, voordat wordt overgegaan tot enige rechtsvordering, gezocht naar een minnelijke schikking.

Contacteer daarvoor onze Klantendienst op de Site van Pixmania.com, via telefoon of door een e-mail te sturen aan de hand van het contactformulier. Onze adviseurs staan ter beschikking van maandag tot vrijdag, van 9 u. tot 19 u.

Overeenkomstig de bepalingen van de Consumentenwet inzake de minnelijke schikking van geschillen, volgt NEWPIX & CO MEDICYS, het Centrum voor bemiddeling en cyberdiensten minnelijke schikkingen door Gerechtsdeurwaarders. De contactgegevens van MEDICYS zijn: Medicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 Paris - http://www.medicys.fr/ - 01 49 70 15 93 - contact@medicys.fr

Nadat de gebruikers een voorafgaand schriftelijk document hebben ingediend bij Pixmania.com, kan de kwestie worden voorgelegd aan de Ombudsman, indien een consumentengeschil niet zou hebben geleid tot een oplossing. Voor meer informatie over de bepalingen om beroep te kunnen doen op de Ombudsman, klik op de volgende link: https://app.medicys.fr/

In het kader van artikel 14 van de Verordening (EU) nr. 524/2013, heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht, om kennis te nemen van mogelijke klachten en om deze door te geven aan de bevoegde nationale bemiddelaars. Dit is de link naar dit Europese platform: https://webgate.ec.europa.eu/odr